Kopenhaageni Eesti Seltsi ”Eesti Kodu” põhikiri.
(Muudatustega vastavalt peakoosoleku otsustele 29. jaanuaril 2006)

§ 1. SELTSI NIMI JA ASUKOHT.

Seltsi nimeks on “Kopenhaageni Eesti Selts Eesti Kodu”. Seltsi asukoht on Kopenhaagen.

§ 2. SELTSI EESMÄRK.

Seltsi eesmärgiks on Taanis viibivate eestlaste ja Eesti ning eestlaste vastu tundvate isikute koondamine ja seltskondlike ning Eesti rahvuskultuuriliste ürituste läbiviimine.

Selts on mittepoliitiline.

Seltsil on juriidilise isiku õigused ja tal on oma nimega pitsat.

§ 3. SELTSI LIIKMEKS VASTUVŌTMINE JA SELTSIST VÄLJAASTUMINE.

Seltsi liikmeks võib olla iga eestlane ja Eesti ning eestlaste vastu huvi tundev inimene.

Liikmete vastuvõtmine toimub juhatuse liikmete kaudu. Seltsi liikmeks saab astuda, tasudes liikmemaksu. Seltsi liige on seega igal vastaval kalendriaastal liikmemaksu tasunud isik. Seltsist väljaastumisest tuleb juhatusele kirjalikult teatada.

Juhatusel on õigus teha ettepanek liiget seltsist välja arvata, kui see seltsi huvides vajalik on. Väljaarvamine tuleb lähimale peakoosolekule ette kanda ja vastaval liikmel on õigus seal oma huvisid kaitsta.

§ 4. LIIKMEMAKS.

Liikmemaksu suuruse määrab seltsi peakoosolek.

Kui liikmemaks pole määratud tähtajaks tasutud, peab juhatus tegema vastavale võlgnikule meeldetuletuse.

Kui liikmemaks on seltsi liikmel pidevalt tasumata, on juhatusel õigus liiget seltsist välja arvata.

§ 5. PEAKOOSOLEK.

Korraline peakoosolek peetakse iga aasta esimesel veerandil.

Sellest peab vähemalt 14 päeva ette teatama.

Ettepanekutest, mida soovitatakse peakoosolekul arutusele võtta, peab esimeest/esinaist teavitama  hiljemalt 3 päeva enne peakoosolekut.

Erakorraline peakoosolek kutsutakse kokku, kui juhatus seda tarvilikuks peab või kui vähemalt pool liikmeskonnast seda kirjalikult nõuab. Erakorraliste peakoosolekute kokkusaamisest tuleb vähemalt viis päeva ette teatada.

Peakoosolek on kõrgeim võim ja iga peakoosolek on otsustusvõimeline.

§ 6. JUHATUS.

Seltsi juhatuse liikmete arv on vastavalt vajadusele ja võimalustele. Kindlad ametikohad on : esimees/esinaine, sekretär ja laekur.

Juhatus valitakse korralisel peakoosolekul kaheks aastaks.

Juhatuse esimees/esinaine valitakse peakoosoleku poolt eraldi. Esimehe/esinaise valimiseks on tarvilik üle poole häältest.

Juhatuse liikmed jaotavad ise ülejäänud ametikohustused omavahel.

§7. JUHATUSE KOOSOLEKUD.

Juhatuse koosolekuid peetakse vajaduse korral, vähemalt üks kord kvartalis. Need kutsub kokku esimees/esinaine. Juhatus on otsustusvõimeline, kui koos on kolm liiget. Häälte poolekslangemisel on otsustav esimehe/esinaise hääl.

§ 8. REVISJON.

Revident valitakse peakoosoleku poolt.

§ 9. PÕHIKIRJA MUUTMINE JA SELTSI LIKVIDEERIMINE.

Põhikirja muutmine ja seltsi likvideerimine võib toimuda ainult peakoosoleku otsusel. Seltsi vara määratakse likvideerimisel heategevaks otstarbeks.

Likvideerimise teostamiseks valib peakoosolek kolmeliikmelise komisjoni.

Tagasi esilehele

 
Kontakt : info@eestikodu.dk